آرشیو
انتخاب نشریه


پاسخ صندوق بازنشستگي نفت به يك نقد

روابط عمومي صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه رسالت در تاريخ سه شنبه 6 شهريورماه، توضيح و پاسخي ارسال كرده كه در زير مي خوانيد.
1 . در پاسخ به پرسش «هويت حقوقي صندوق» ، تصريح مي شود :
وفق حكم ماده (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/02/1391 مجلس شوراي اسلامي، هيئت امناي صندوق هاي بازنشستگي كاركنان صنعت نفت اقدام به تهيه و تدوين اساسنامه صندوق نموده و صندوق هاي مذكور به حسب آگهي شماره 139330400901126166 مورخ 27/12/1393 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري در تاريخ 27/12/1393 و شماره 35720 به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي 20411 مورخ 16/1/1394 منتشر و نوع شخصيت حقوقي آن مؤسسه غيرتجاري تعيين گرديد. براساس ماده يك اساسنامه صندوق، صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مؤسسه اي غيردولتي متعلق به اعضاي صندوق بازنشستگي نفت (شاغلين و بازنشستگان رسمي صنعت نفت) مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و طبق مفاد اساسنامه و ضوابط ناشي از آن زير نظر وزارت نفت اداره مي شود.  
مضاعف بر آن مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامي کشوري مصوب 24/05/1380، کليه صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين ماده داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره مي شوند. همين ماده واحده مذكور تصريح مي کند صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني مي باشند. 
2 . در چندين پرسش ديگر اين مطلب آمده " چرا کسور کارکنان صنعت نفت در جداول پيوستي بودجه قيد نمي گردد يا چرا صندوق هاي بازنشستگي نفت مانند برخي از مجموعه هاي مشابه تابع احكام بودجه نمي باشد"  در پاسخ بايدگفت با توجه به تعاريف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومي كشور، صندوق هاي نفت در شمار نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي مصوب 19/04/1373 قرار نگرفته و برابر تبصره "3" اصلاح ماده "11" قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، صندوق هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني شده است. بنابراين به اتكاء منابع قانوني بالا، غيردولتي بودن ماهيت حقوقي صندوق هاي نفت امري محرز و مسلم مي باشد و از طرفي وجوه بازنشستگي به استناد بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران و ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت جزء دارايي هاي وزارت نفت و شرکت هاي دولتي نمي باشد و كليه درآمدهاي صندوق هاي مذكور از محل به كارگيري منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما، سود سپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول ماليات قانوني مي باشد.
 3. مسئله خصوصي يا دولتي بودن صندوق ها در پرسش ديگر مطرح و قيد شده است كه اگر صندوق نفت خصوصي مي باشد چرا مديران دولتي و بازنشسته در مجمع و هيئت رئيسه هستند؟ 
در اين زمينه تصريح مي گردد: مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق ها، هيئت امنا به عنوان امين دارايي هاي مذكور وظايف و اختياراتي از قبيل تصويب مقررات سرمايه گذاري و اداري دارد و براي انجام وظايف خود و افزايش منابع و دارايي هاي 
صندوق (به عنوان رسالت ذاتي صندوق ها)، مجاز به به كارگيري افراد مي باشد و در همين راستا از مديران دولتي و افراد بازنشسته با تجارب مرتبط در تركيب هيئت رئيسه صندوق ها استفاده نموده است. 
4. در بخش هاي ديگري سوال شده است كه چرا تا سال 1394 صندوق هاي نفت در سامانه ثبت شركت ها ثبت نشده و مدعي خواب نما شدن مديران نفتي و بيدار شدن يك باره آنها در سال 1394 شده است؟ 
پرسش تلويحاً اشاره مي کند چرا قبل از سال 1394 اين اقدام صورت نگرفته، يا چرا در آن مقطع زماني چنين اقدامي انجام شده است؟ در اين زمينه بيان مي گردد: تا قبل از سال 1391 (تاريخ تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت)، به استناد بند «م» ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356، دارايي هاي صندوق ها به صورت امانت در اختيار هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران قرار داشت، از سال 1391 و به استناد مواد 10 و 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (مصوب مجلس شوراي اسلامي) و بند 34 ماده 2 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان وزارت نفت (مصوب 01/09/1393 رياست جمهوري)، فرايند تدوين و تصويب اساسنامه صندوق ها آغاز و نهايتاً  با سير مراحل قانوني، اساسنامه در تاريخ 27/12/93 ثبت شده است. به عبارت ديگر اساسنامه صندوق ها در اجراي تكليف مقرر در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به عنوان قانون بالادستي، تدوين و تصويب گرديده و بديهي مي باشد که فرآيند تدوين آن پس از ابلاغ قانون بالادستي مذكور مي بايستي شروع و خاتمه مي يافت. 
5 . در پرسش ديگري ادعا گرديده عليرغم اين كه صندوق ها طي 70 ساله گذشته انواع فعاليت هاي بازرگاني و تجاري را داشته چرا در سال 1394در فهرست مؤسسات غيرتجاري و نه تجاري ثبت شده است؛ 
در اين زمينه لازم به توضيح است سهامداران واقعي صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت شاغلين و بازنشستگان صنعت بوده و دائم در حال تغيير مي باشند. لذا امكان ثبت صندوق هاي نفت به عنوان شركت سهامي نبوده است. از طرف ديگر در اساسنامه اي كه هيئت امناء جهت ثبت در اداره ثبت شركت ها تهيه نموده اند علاوه بر درج وظيفه دريافت كسور و پرداخت مستمري به بازنشستگان در موضوع فعاليت صندوقها، به فعاليت هاي سرمايه گذاري و تجاري نيز اشاره شده است. حتي در ماده 26 اساسنامه، موارد پيش بيني نشده در اساسنامه را تابع قانون تجارت لحاظ نموده اند. لذا ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غيرتجاري براساس تكاليف و ايرادات اداره ثبت شركت ها مبني بر حذف عنوان تجاري براي صندوق هاي نفت و استعلامات انجام گرفته از نهادهاي ذيربط صورت پذيرفته و هيئت مؤسس صندوق در اين امر دخيل نبوده اند.
درهر صورت هم موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه ثبت شده صندوق هاي نفت، فعاليت هاي تجاري را عنوان مي كند و هم يكي از مأموريت هاي ذاتي هر صندوق بازنشستگي انجام فعاليت اقتصادي از محل وجوه شاغلين و بازنشستگان جهت افزايش دارايي آنها و ارائه خدمات بهتر به صاحبان مي باشد. 
6. در جايي ديگر سوال مي گردد چرا سرمايه صندوق ها «صفر» مي باشد يا بوده است؟
همان طور كه در بند 5 آمده است ذينفعان واقعي صندوق هاي بازنشستگي نفت شاغلين و بازنشستگان محترم صنعت نفت مي باشند. ليكن به دليل عدم امكان سهامداري تمامي آنها و همچنين تكليف اداره ثبت شركت ها مبني بر ثبت صندوق ها به عنوان مؤسسه غيرتجاري، سهامي براي صندوق هاي نفت به عنوان يك شخصيت حقوقي در نظر گرفته نشده است. معهذا اين محدوديت دليلي بر عدم وجود حقوق صاحبان واقعي صندوق نفت (بازنشستگان و شاغلين) بر دارايي ها نبوده، بلكه براساس استانداردهاي حسابداري ملي ايران براي 
صندوق هاي بازنشستگي (استاندارد شماره 27)، به جاي حقوق صاحبان سهام در صندوق هاي نفت، خالص دارايي هاي طرح در نظر گرفته شده و صندوق هاي 
بازنشستگي از جمله صندوق هاي بازنشستگي نفت هر ساله تغييرات در خالص دارايي هاي خود (كسور دريافتي و مازاد درآمدها بر هزينه ها پس از كسر
 مستمري هاي پرداختي) را به عنوان افزايش در خالص دارايي هاي خود مشخص و به خالص دارايي ها در سال قبل اضافه و به عنوان مانده نهايي خالص 
دارايي ها كه متعلق به شاغلين و بازنشستگان است نمايش مي دهند كه همان حقوق صاحبان سرمايه (سهام) در شركت هاي سهامي مي باشد. 
همان طور كه توضيح داده شد نه تنها اين خالص دارايي ها صفر نمي باشد بلكه هر ساله مبلغي به مانده سال قبل اضافه مي شود و اين مبالغ هر ساله مورد رسيدگي سازمان حسابرسي كشور (حسابرس و بازرس قانوني منتخب مجمع قرار مي گيرد) و اين مي تواند پاسخ به پرسش ديگري با اين مضمون كه چرا سرمايه صندوق ها داراي ارزش افزوده نبوده و همواره سرمايه آن صفر است باشد.
 شايان ذكر است در مراجع حرفه اي و خارج از كشور براي ارزيابي توانايي صندوق هاي بازنشستگي در انجام تعهدات خود از خالص ارزش دارايي ها به جاي سرمايه استفاده مي گردد.
7. در پرسش ديگري از احتمال عدم واريز وجوه كسر شده از شاغلين به حساب هاي
 صندوق هاي نفت سوال به ميان آمده است كه با توجه به حسابرسي هاي انجام شده توسط حسابرس و بازرس مستقل منتخب هيئت امناء (سازمان حسابرسي كشور)، هيچ گونه تخلفي از اين بابت گزارش نشده و از طرفي افزايش خالص  دارايي هاي صندوق هاي نفت در هر سال نيز عكس ادعاي فوق را نشان مي دهد. ضمناً پرداخت مرتب و مناسب مستمري بازنشستگان صنعت در هر ماه نيز ابهام فوق را مرتفع مي كند. 
با توجه به موارد فوق، صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت با تکيه بر مباني قانوني مستحکم خود نه تنها تاكنون اتكايي به منابع مالي دولت جهت پرداخت مستمري بازنشستگان خود نداشته، بلکه در مقايسه با ساير مجموعه هاي مشابه نيز توانسته است تمام تعهدات قانوني خود را به نحو بهتري محقق سازد؛ حال پرسش اين است مجموعه اي که تعهدات قانوني خود را محقق کرده و هيچ گونه مشكلي براي دولت ها تاكنون ايجاد ننموده و همچنين خدمات کمي و کيفي بهتري نسبت به ساير صندوق ها براي بازنشستگان فراهم نموده است؛ چرا بايستي با اين گونه سوالات غيرکامل و متناقص مواجه شود . در صورتي كه پاسخ به اين پرسش ها با مرور قوانين، اسناد و مراجعه به سايت كدال سازمان بورس اوراق بهادار ايران و مشاهده صورت هاي مالي صندوق هاي نفت و 
شركت هاي زيرمجموعه در سايت مذكور به راحتي مرتفع مي گرديد. 
در پايان قابل ذكر است كه صندوق هاي نفت جهت ايجاد شفافيت مالي، ضمن استقرار نظام حاكميت شركتي، ايجاد نهاد حسابرس داخلي در كنار حسابرس منتخب مجمع، هر ساله كليه صورت هاي مالي خود و شركت هاي تابعه را در سايت كدال سازمان بورس اوراق بهادار ايران درج مي نمايد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9308/4/38177/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha