آرشیو
انتخاب نشریه


فرار از مسئوليت با نطق هاي اپوزيسيوني

دکتر عباس خسرواني
سه ‌شنبه 13 شهريور، مجلس شوراي اسلامي شاهد نطق‌هاي چند تن از نمايندگان بود که محتواي برخي از آنها به خصوص نمايندگان طيف اميد با سوگند نمايندگي آنها مغايرت داشت.متاسفانه اين نطق ها نشان داد که برخي  نمايندگان در نوشته‌ها و اظهارنظرهاي خود ادب و آداب سوگند نمايندگي خود را رعايت نمي‌کنند و بدون داشتن درک درست از شرايط امروز و اولويت هاي آن مطالبي را طرح مي کنند که نه تنها کمکي به خروج کشور از وضع موجود نمي کند بلکه به تداوم آن منجر مي گردد.البته بودند نمايندگاني که در همين روز با نطق هاي اصولي و منطقي خود تلاش کردند تا مجلس در ريل اصلي خود قرار داشته باشد و به وظايف اصلي خود در وضع موجود عمل کند.در روز سيزدهم شهريور ماه در مجلس شوراي اسلامي شاهد ايراد چند نطق نمايندگان بوديم که بررسي محتواي نطق ها نشان مي دهد که مجلس از وجود طيفي از نمايندگان رنج مي برد که کمترين فهمي از وضع موجود و ضروريات امروز کشور ندارند.به گونه اي سخن مي گويند که گويا از دنياي ديگري آمده اند يا در پارلمان کشور ديگري سخن مي گويند.طيفي که براي خود در بوجود آمدن وضع موجود سهمي قائل نيستند و مقام پاسخگويي در اين خصوص را نيز بر نمي تابند و صرفا به نق زدن و متهم کردن و معرفي ديگران به عنوان عامل نابساماني هاي وضع موجود روزگار مي گذرانند و طرفه آنکه خود را سخنگوي مردم نيز مي دانند نه پاسخگوي مردم.اما در طرف ديگر،طيفي قرار دارد که فهم درستي از شرايط موجود دارد و عامل اصلي نابساماني را نيز خوب تشخيص داده و ضمن حراست از دستاوردهاي نظام اسلامي به نقد اصولي و عالمانه دولت 
مي پردازد و ضمن انتقاد منصفانه براي برون رفت از وضع موجود، راهکار ارائه مي دهد.اما در طيف ديگر ماجرا چيز ديگري بود.نطق هاي تاسف بر انگيز نمايندگان ليست اميد در مجلس به خوبي نشان داد که اين طيف شناخت درستي از وضعيت کشور و اولويت هاي 
آن ندارند و طبيعتا براي برون رفت از وضع موجود نيز مانند دولت نه برنامه دارند و نه اراده.طيفي که براي خود سهمي در وضع موجود قائل نيست و متهم اصلي را ديگران 
مي داند.رسانه ها وظيفه دارند که ماهيت اين طيف ها و نمايندگان و عقبه سياسي آنها را براي مردم معرفي کنند تا بار ديگر مجلس که بايد در راس امور باشد اين‌گونه در برابر وضع موجود و گرفتاري ها کشور ناتوان و ناکارآمد نباشد.متاسفانه عملکرد اين مجلس از ابتدا تا به امروز نشان مي دهد که جزو ناکارآمد ترين مجالس بعد از انقلاب بوده و عملکردش در راستاي انجام وظايف قانوني و ذاتي قانون گذاري به معناي ريل گذاري صحيح پيشرفت کشور و همچنين نظارت بر اجراي درست قوانين مصوب نبوده است.مروري بر قوانين مصوب مجلس که وقت و انرژي زيادي را از مجلس گرفت کمتر ناظر بر مشکلات اساسي کشور و مردم بوده و از سوي ديگر نظارت ضعيف مجلس بر اجراي قوانين توسط قوه مجريه،مانع از حل مشکلات مردم و زمينه ساز رشد مشکلات و ايجاد شرايط نابسامان امروز کشور شده است.اگر چه مي بينيم که مجلس طي هفته هاي اخير و با اوج يافتن مشکلات معيشتي و اقتصادي کشور و فشار مردم و حوزه هاي انتخابيه و براي داشتن پاسخي براي موکلان خود دست به يکسري استيضاح ها و سوال از رئيس جمهور زدند اما اين اقدامات که البته سرنوشت آنها به لحاظ اثر گذاري مشخص نيست نمي تواند کليت اين مجلس را کارآمد نشان دهد.پرداختن بيش از حد مجلس و برخي از نمايندگان به مباحث حاشيه اي و مشغول کردن خود و وقت و انرژي به موضوعات 
دست چندم و داشتن تعارفات و ملاحظات و محافظه کاري هاي بيش از حد با قوه مجريه اين مجلس را از ريل اصلي خود خارج کرده است.
کاملا همينطور است.نقد ما به عملکرد برخي نمايندگان يک طيف سياسي خاص است که اکثريت نسبي مجلس را هم در دست دارند.در حوزه عملکرد فردي آنها بايد گفت که سخنراني ها و نطق هاي آنها آنچنان با وظايف قانوني نمايندگي در تضاد است که گاهي بايد در اينکه اين نمايندگان، نماينده مجلس شوراي اسلامي ايران هستند شک کرد.متاسفانه وجود اين قبيل افراد در مجلس که پيگير منافع فردي و حزبي خود هستند و آن را بر انجام وظايف نمايندگي خود ترجيح مي دهند مانع از اثر گذاري مجلس و 
نقش آفريني در پيشگيري از نابساماني ها و رفع مشکلات مي شود.برخي از نمايندگان مجلس به گونه اي سخن مي گويند که گويا هيچ نقشي در ايجاد نابساماني هاي امروز نداشته اند و همين شرايط نابسامان را نيز به گونه اي شرح و توصيف مي کنند که گويا کشور در آستانه سقوط است.اگر اين سخنان از زبان يک فرد ناآگاه و عادي بيان شود شايد محل اشکال نباشد اما بيان اين سخنان از زبان يک نماينده مجلس بر خلاف وظايف ذاتي او و سوگندي که خورده و تعهدي که داده، است.نماينده مجلس شوراي اسلامي سوگند خورده که پاسدار و نگهبان دستاوردها و مباني انقلاب اسلامي باشد اما برخي نمايندگان نه تنها پاسدار و نگهبان دستاوردها نيستند بلکه آن را تخطئه مي کنند و با سياه نمايي و مقصر جلوه دادن ديگران به دنبال قهرمان بازي و فرافکني هستند.امروز اگر در کشور مشکلاتي وجود دارد که دارد، اين نمايندگان مجلس هستند که بايد پاسخگو باشند و در جايگاه پاسخگو به محضر ملت حاضر شوند نه اينکه خود موضع اپوزيسيوني بگيرند و کليت نظام را متهم کنند و دستاوردهاي چهل ساله انقلاب را زير سوال مي برند.نماينده اي 
که کمترين فهم را از نحوه مديريت کشور طي سال‌هاي گذشته با سخت ترين شرايط ممکن و دستاوردهاي شگرف آن دارد نمي تواند قدمي در مسير حل مشکلات کشور بردارد.اين جماعت فقط اهل نق زدن و بهره برداري از سفره انقلاب هستند و با کمترين مشکلي موضع خود را تغيير مي دهند.نماينده مجلس امروز دراين شرايط سخت اقتصادي، حق گرفتن موضع اپوزيسيوني ندارد.او بايد براي حل مشکلات کشور راهکار ارائه دهد و آن را به قانون تبديل کند و بر اجراي قانون خود نظارت کند.شانه از زيربار مسئوليت خالي کردن و خود را دلبر و ديگران را ديو معرفي کردن رفتاري نفاق آلود است که کمکي به خروج از وضعيت فعلي نخواهد کرد.نطق هاي برخي نمايندگان در مجلس حکايت از آن دارد که اين افراد کمترين شناختي از اصول قانون اساسي ندارند و پايبند سوگند هاي خورده خود نيستند.بعضي مواقع اين افراد احساس مي کنند که در نظامي غير از نظام جمهوري اسلامي سخن مي گويند.نماينده مجلس وظيفه دارد از اصول قانون اساسي دفاع کند و طبق سوگندي که خورده بايد در گفته ها،نوشته ها و اظهار نظرهاي خود،استقلال و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر قرار دهد.متاسفانه رفتار و عملکرد و نطق هاي برخي نمايندگان در مجلس نشان مي دهد که آنها و عقبه سياسي آنها کمترين تقيد و پايبندي به اين سوگند ها ندارند. مثلا حيدري نماينده ليست اميد مردم تهران در نطق خود مي‌گويد؛ "متاسفانه جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب با نگاه منفي با دنيا مواجه شد، اين نگاه منفي موجب تنش در روابط خارجي شد."نماينده اي که در تريبون مجلس شوراي اسلامي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي و موشکي کشور را که مايه امنيت واقتدار نظام اسلامي است را زير سوال مي برد و سياست هاي کلي نظام در حوزه امنيت ملي و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را به سخره مي گيرد چگونه مي تواند مدافع قانون اساسي و حافظ استقلال و امنيت ملي باشد. نماينده‌اي که در نطق خود بگويد؛ "ايران خيانت زده است....  چهل سال از انقلاب مي‌گذرد سفره‌هاي مردم خالي است."سهمي براي خود و همفکران و هم حزبي ها و دولت مورد حمايتش قائل نيست و نظام اسلامي را عامل اصلي مي داند نمي تواند نماينده مجلس جمهوري اسلامي ايران باشد.کسي که مبارزه با نظام استکبار جهاني و جريان هاي تکفيري چون داعش را تخطئه مي کند و آن را بر خلاف منافع ملي مي داند چطور مي تواند ادعا کند که نماينده مجلس شوراي اسلامي ايران است.اگر او براي خوشايند برخي موکلان و عقبه سياسي خود اين‌گونه سخن مي گويد باز هم بايد بداند که طبق قانون اساسي و سوگندي که خورده شده او نماينده کل مردم ايران است نه طيفي خاص.نماينده اي که به جاي پاسخگو بودن به ملت در خصوص وظيفه خود در قبال وضع موجود مدام نهادهاي رسمي و قانوني اين کشور را به باد ناسزا مي گيرد نمي تواند نماينده واقعي مردم باشد و مردم هم نبايد براي حل مشکلات خود و خروج از وضع موجود به چنين نمايندگاني دل خوش کنند.در مقابل مردم بايد از نمايندگاني دفاع کنند که فارغ از جريان و حزب سياسي که به آن تعلق دارند خود را نماينده تمام ملت و نظام جمهوري اسلامي مي دانند و براي برون رفت از مشکلات دست روي دست نمي گذارند و قهرمان بازي نمي کنند و ضمن انتقاد از دولت  سعي مي کنند به او کمک کنند دل ببندند چون او به کليت نظام اعتقاد دارد نه به يک حزب و گروه خاص.
رسانه ها نيز وظيفه دارند در اين راستا به مردم کمک کنند و با معرفي اين قبيل نمايندگان به مردم، شرايط را براي انتخاب افراد اصلح در مجلس هاي بعدي فراهم کنند چرا که معتقديم مجلس در راس امور است و بايد باشد و اين مجلس جز با وجود نمايندگاني اصلح و معتقد به آرمان هاي ملت و قانون اساسي محقق نمي گردد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9308/6/38132/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha