آرشیو
انتخاب نشریه


وزيرکشور: دولت از عملكرد ناجا رضايت دارد

وزيرکشوربا تأکيد براينکه دولت ازعملكرد ناجا رضايت دارد، گفت: ناجا همواره دربرابرناملايمتي ها وبي‌مهري‌ها خويشتن‌داري کرده است لذا جسارت وتوهين به پليس پذيرفته وقابل بخشش نيست وبايد با آن محکم برخورد شود.به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانى فضلى درگردهمايى سراسرى فرماندهان، روسا ومعاونان نيروي انتظامي برضرورت کسب رضايتمندي مردم درمراجعه به ادارات ازجمله نيروي انتظامى تاکيد کرد واظهارداشت: براساس نظرسنجي‌هاي انجام شده، نيروهاي انتظامي وامنيتي ازبالاترين ميزان رضايتمندي دربين سايردستگاه ها برخوردارهستند به طوري که اکثريت قابل توجه مردم ازعملکرد اين نيروهاي آرامش بخش اجتماعي رضايت دارند.وي با بيان اينکه رضايتمندي مردم از نيروي انتطامي را بايد قدربدانيم، افزود: اين ميزان رضايتمندي نشان دهنده، اهميت مقوله امنيت براي مردم است؛ الحمدلله امنيت مطلوبي درکشوربرقراراست لذا بايد تلاش کنيم ميزان رضايتمندي درحوزه هاي خدمات واداري نيزافزايش يابد.وزيرکشوربا بيان اينکه ناجا به درستي ازتجربه ها درقالب روش هاي پيشگيرانه بهره مي برد، تصريح کرد: حمايت ومشارکت مردمي درکناروحدت؛ راهکارعبورازشرايط امروزوتحريم ها است.رحماني فضلي با اعلام اينکه ناجا درکنترل بازار ارزوکشف احتکارکالاهاي اساسي کارنامه قابل قبولي دارد، ازپلمب700 صرافي غيرمجازتوسط پليس همزمان با نوسانات ارزي خبرداد.وزيرکشوربا تاکيد براينکه نحوه برخورد نيروي انتظامي با مردم بايد منطقي، با رعايت اخلاق و حفظ اقتدارباشد به انتشارفيلمي ازرفتار يکي ازشهروندان با يکي ازماموران راهنمايي ورانندگي اشاره وتصريح کرد: اين حادثه اصلا قابل قبول نيست، نبايد به اقتدارنيروي انتظامي با اينگونه حرکات خدشه وارد شود برهمين اساس قوه قضائيه بايد با 
اين گونه اتفاقات شديداً برخورد کند.وي با تاکيد براينکه جسارت وتوهين به پليس پذيرفته وقابل بخشش نيست وبايد با آن محکم برخورد شود، تصريح کرد: ناجا همواره دربرابرناملايمتي ها وبي مهري ها خويشتن داري 
کرده است.وزيرکشوردرادامه خواستارتوجه ويژه نيروي انتظامي به گذرگاه هاي 
مرزي در مبارزه با انواع قاچاق شد واضافه کرد: برخورد با يک باند بزرگ مواد مخدردرمرزها موجب جلوگيري ازهزاران برخورد نيروي انتظامي درداخل با گروه هاي کوچک وخُرد مي شود. وي ادامه داد: درشرايط فعلي، ميزان ورود کالاي قاچاق به کشورکاهش يافته است که اين روند نزولي بايد ادامه پيدا کند اما همين مسئله موجب افزايش خروج کالا ازکشورشده که با تدابيرانديشيده شده نبايد اجازه خروج کالاها به صورت قاچاق به بيرون ازکشورداده شود؛ نيروي انتظامي دراين رابطه نقش کليدي دارد وبايد برنامه ريزي دقيقي دراين رابطه داشته باشد.رحمانى فضلى با بيان اينکه دولت ازعملکرد نيروي انتظامي رضايت دارد، خاطرنشان کرد: قوه مجريه مصمم به حل مشکلات ناجا است وازهيچ تلاشي دريغ نخواهد کرد.وي به جلسه اي با حضوررهبرمعظم انقلاب ونيزرضايتمندي ايشان ازعملکرد شوراي امنيت کشوروشوراهاي تامين استانها اشاره وتصريح کرد: معظم له دراين جلسه تاکيد داشتند که شوراي امنيت کشوروشوراي تامين استانها بايد مسائل مربوط به خود را جدي بگيرند وبرنامه عملياتي داشته باشند، همچنين مصوبات نيزبه طورجد پيگيري ونتايج اقدامات دستگاه ها دراجراي مصوبات گزارش شود.وزيرکشوربا بيان اينکه همه فعاليت ها وتوفيقات اقتصادي، فرهنگي واجتماعي دربسترامنيت شکل مي گيرد وبدون امنيت هيچ کاري انجام نخواهد شد، گفت: هيچ زماني اجازه داده نشده که موضوع امنيت وانتظامات درجامعه ازمحورنيروي انتظامي خارج شود چراکه با درايت، تدبيرواقتدارنيروهاي انتظامي وامنيتي مسائل قابل مديريت صحيح است وعملکرد مطلوب وخوب آنها هم گوياي همين امراست.رحماني فضلي همچنين با اشاره به شرايط بين المللي، اظهارداشت: خروج آمريکا ازبرجام براي آنها ازنظربين المللي بسيارهزينه داشته وآنها تمام تلاش خود را براي ضربه زدن به ايران انجام مي دهند وآمريکا تمام آبروي خود را درمواجه با ايران قرارداده است.وزيرکشورافزود: ما بايد با قدرتمندي واقناع افکارعمومي برروي مواضع خود بايستيم چراکه بدون مقاومت وايستادگي به حق خود نخواهيم رسيد.وي، تصريح کرد: آنها يقين دارند که هيچ کاري درمنطقه بدون نقش آفريني ايران امکان پذيرنخواهد بود وموضع ما هم درمنطقه بسيارمحکم ومقتدرانه ادامه دارد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9304/10/37056/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha