آرشیو
انتخاب نشریه


مديرکل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي خبر داد:
شناسايي بيش از10هزارکودک کار

 مديرکل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشورگفت: آماري ازتعداد کودکان کاربه طوردقيق موجود نيست ولي حدود۱۰ هزارو۵۰۰ نفرازاين کودکان را درمراکز خود شناسايي کرديم. رضا جعفري درگفت و گوبا فارس، گفت: کودکان کاردرمعرض آسيب هاي بسيارقراردارند وبه دليل فقرونداري به کارهاي سخت، کاذب وحقيرانه وآسيب رسان در خيابان مانند دستفروشي، حمل بار، گلفروشي وآجرپزي،زباله گردي وجمع آوري ضايعات وغيره ... مشغول مي شوند.وي افزود:  کودکان خياباني کساني هستند که خيابان را به عنوان محل کارشان انتخاب مي‌کنند اما معمولا ارتباط‌شان با خانواده قطع نيست وحتي اگربه شکل مستمرومنظم به خانه رجوع نکنند اما با اين حال معمولا پس ازمدتي به خانه‌شان مي‌روند اما کودکان خيابان، کودکاني هستند که محل کاروزندگي‌شان خيابان است.جعفري گفت: آماري ازتعداد کودکان کاربه طوردقيق موجود نيست ولي حدود۱۰ هزارو۵۰۰ نفر از اين کودکان را درمراکزخود شناسايي کرديم.مديرکل دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشورافزود: ازاين تعداد، شمارآن دسته ازکودکان کارکه درخيابان زندگي مي‌کنند محدود است وحدود۵ درصد آمارما را تشکيل مي دهد. اما کودکان کاري که خانواده دارند وبه خانه برمي‌گردند۹۵ درصد هستند وشناسايي کودکاني که درکارگاه‌هاي زيرزميني کارمي‌کنند درحيطه وظايف ادارات کاراست.جعفري گفت: براساس مطالعه انجام شده برروي نمونه۵۰۰ نفردراستان تهران، نزديک به۳۰.۵ درصد ازکودکان کاروخيابان دختربوده و۶۹/۵ درصد ازآنها پسرهستند.وي درمورد آيين نامه ساماندهي کودکان کارمصوبه هيئت دولت گفت: متاسفانه برخي مسئولان کودکان کار را عارضه شهري مي دانند وسعي برحذف آنها دارند، اما رويکرد ما کاهش آسيب است ومعتقديم تا عوامل به طور ريشه‌اي رفع نشوند شايد فردا کودک ازجاي بدتري سردربياورد.جعفري تصريح کرد: نتايج بررسي‌هاي بهزيستي نشان مي‌دهد ۳۳/۸ درصد ازاين کودکان بين يک تا چهارساعت درخيابان مشغول به کار هستند. 52/1 درصد از آنها بين چهارتا هشت ساعت و۱۳ درصد از آنها بيش ازهشت ساعت درخيابان به سرمي‌برند وکارمي‌کنند.وي درباره حمايت ازمدارس خاص براي آموزش کودکان کارگفت: با جداسازي اين کودکان چندان موافق نيستيم. اين کودکان بايد مانند سايرکودکان در مدارس معمولي درس بخوانند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/10/37023/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha