آرشیو
انتخاب نشریه


معاون رئيس جمهور:
سازمان جنگل‌ها شبانه زمين مردم را تصرف مي‎کند

معاون رئيس جمهور گفت: سازمان جنگل‌ها ومراتع درواقع به جاي حمايت ازروستاييان، دائما درحال تصاحب ديم‌زارهاي روستاييان است؛ اين سازمان زمين‌هايي را که يک سال کشت نکرده‌اند، شبانه تابلو نصب کرده وتصرف مي‌کنند.به گزارش تسنيم به نقل ازپايگاه اطلاع رساني معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري، سيد ابوالفضل رضوي درنشست مديران کل امور روستايي استانداري هاي سراسرکشور، اظهارداشت: نظام برنامه‌ريزي ما بايستي ازگذشته درس مي‌گرفت وبه جاي هزينه‌کرد‌هاي سنگين وزياد درکلانشهرها، به توسعه روستاها توجه بيشتري مي‌کرد.وي با تاکيد برضرورت تحول درنظام برنامه‌ريزي کشور، نکته شروع توسعه را ازروستاها دانست وافزود: در گذشته روستاهاي ما بيشتربه عنوان توليدگاه شناخته مي‌شدند تا مصرف‌گاه اما متاسفانه درحال حاضر کاملا متفاوت شده است وهمين موضوع عامل اصلي مهاجرت روستاييان ما به شهرها وبه دنبال آن مشکلاتي است که همه شما ازآن مطلع هستيد.معاون توسعه روستايي تصريح کرد: درحال حاضرمشکلات روستاهاي ما همان مشکلاتي است که درچند دهه گذشته مطرح مي‌شده است واين موضوع حاکي ازاين است که ما تا به امروزدرحوزه روستايي، هيچ برنامه مشخص ومنسجمي نداشته‌ايم واين واقعيت، نيازبه يک تحول جدي درنظام برنامه‌ريزي کشور را به روشني مشخص مي‌کند.رضوي درادامه براي اثبات اينکه مسئولان درچند دهه گذشته درحوزه روستايي، مسيررا اشتباه رفته‌اند، اظهارداشت:ما درحوزه روستايي اشتباهات فاحشي داشتيم ودرواقع خود ما مسئولين، عامل اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها بوده‌ايم زيرا بسياري ازاقداماتي که بايد در روستاها انجام مي داديم، درشهرها وکلانشهرها انجام داده‌ايم.وي افزود:به عنوان مثال، با وجود اينکه 90 درصد ازگندم کشوررا روستاها توليد مي‌کنند، اما يک کارخانه آرد در روستاهاي ما وجود ندارد ويا با وجود اينکه بيشتر ميوه‌هاي درختي در روستاها توليد مي‌شود، اما کارخانه فرآوري ميوه‌ درهيچ کدام از روستاهاي ما وجود ندارد.ما درواقع با، سياستگذاري، برنامه‌ريزي وعملکرد اشتباه خود روستاييان را ترغيب وحتي مجبورکرديم به شهرها مهاجرت کنند.معاون توسعه روستايي درادامه علاوه برمسائل مهم اقتصادي واشتغال درروستاها به مسائل مهم آموزش، ورزش ودرکل رفاه روستاييان نيزاشاره داشت و با انتقاد ازوضعيت حال حاضر، گفت:در روستاهاي کشورواقعا عدالت آموزشي صفراست واصلا عدالت آموزشي وجود ندارد وکيفيت آموزش نيزدرروستاها درحداقل ممکن است. چرا درروستاهاي ما نبايد دانشگاه تاسيس شود؟ چرا نبايد براي هرچند دهستان يک مرکزآموزشي کامل و قوي دايرشود؟ رضوي درادامه با اشاره به اينکه، وضعيت امکانات ورزشي درروستاها نامناسب است وبايد مجتمع‌هاي ورزشي درروستاها تاسيس شود، اظهارداشت: درحوزه ورزش، چرا نبايد حتي يک استخردر روستاهاي ما وجود داشته باشد؟ معاون توسعه روستايي رياست جمهوري به نقش بنياد مسکن در روستاها نيزاشاره واظهارداشت: درحال حاضر سياست‌ها، قوانين و بوروکراسي اداري ما در روستاها چنان سنگين است که دربرخي موارد حتي يک روستايي براي دريافت سند ملک خود بيش از5 سال درنوبت مي‌ماند وحتي اين روند ازشهرها نيزطولاني‌تراست.رضوي درادامه با انتقاد ازسازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخيزداري کشورکه خود را مدعي روستاييان مي‌داند، اظهارداشت: درچند دهه اخيرهيچ روستايي را پيدا نمي کنيد که مساحت آن افزايش پيدا کرده باشد، درواقع مساحت روستاهاي کشورما کوچکترشده است، درحالي که روزبه روز
مساحت شهرهاي ما بزرگترمي‌شود وحتي مساحت شهرهاي ما دربرخي مواقع حتي دوتا سه برابرشده است.وي افزود: سازمان جنگل‌ها ومراتع درواقع به جاي حمايت ازروستاييان، دائما درحال تصاحب ديم‌زارهاي روستاييان است. سازمان جنگل‌ها ومراتع، زمين‌هاي روستايياني را که يک سال کشت نکرده‌اند، شبانه تابلونصب کرده وتصرف مي‌کنند.وي درادامه با انتقاد شديد ازعملکرد دستگاه‌هاي اجرايي درموضوع زمين‌خواري اظهارداشت:متاسفانه، امروزه دستگاه‌هاي اجرايي، زمين‌خوار زمين‌هاي روستاييان شده‌اند.معاون رئيس جمهوربا اشاره به اينکه 25 الي30 درصد منازل و70 درصد زمين‌هاي کشاورزي روستايي فاقد سند مالکيت هستند، برلزوم سند دارکردن زمين‌هاي روستايي تاکيد کرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9302/10/36897/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha