آرشیو
انتخاب نشریه


قاضي زرگر: ۱۹متهم،۲۵۰۰ ميليارد تومان به نظام ارزي کشورلطمه زدند

رئيس شعبه 2 دادگاه ويژه دادگاه انقلاب اسلامي گفت: 19متهمي که محاکمه مي‌شوند ۲۵۰۰ميليارد تومان به نظام ارزي کشورلطمه زدند.به گزارش فارس، دادگاه رسيدگي به جرائم19 نفرازاخلالگران ارزکه آن را خارج ازشبکه قانوني توزيع کردند درشعبه 2دادگاه ويژه دادگاه انقلاب اسلامي استان تهران به رياست قاضي زرگربرگزارشد.قاضي زرگربيان با بيان اينکه هرکدام ازاين افراد خبرازمشکلات مردم نداشتند، گفت: ارزهايي که بايد براي بهداشت، آذوقه ومعيشت مردم صرف مي‌شد توسط افرادي که اين متهمان براي آنان کارمي‌کردند لطمه وارد کرد. وي خطاب به متهمان بيان داشت: شما اقداماتي انجام داده ايد که اين اقدامات مشکلاتي براي مردم ايجاد کرد وازطرفي دشمن ازاين کارخشنود خواهد شد.اميدواريم خداوند توفيق عنايت فرمايد تا با رعايت عدل وانصاف خسارت‌هايي که با اقدامات اين افراد به کشوروارد شده پرونده را به نتيجه برسانيم واين مقدمه گفته شده به دليل ايجاد آمادگي براي قرائت کيفرخواست است. دراين جلسه حسيني نماينده دادستان تهران به اتهامات
19 نفرازاخلالگران نظام اقتصادي ازطريق اخلال درتوزيع ارزبه قرائت کيفرخواست پرداخت.وي گفت: اين پرونده نسبت به برخي ازمتهمان که شرکاي جرم هستند وشامل چند صرافي است که متهمان حاضربا آنها همکاري داشتند که دردادسرا مفتوح و تحقيقات آن درمراحل پاياني است.حسيني ادامه داد: اعمال سياست‌هاي نادرست وغيرکارشناسي درآشفتگي بازارارزمؤثربود اما فعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي باعث شد امکان استفاده بهينه ازامکانات موجود فراهم نشود.وي بيان داشت: اين افراد متهم‌ هستد که ازطريق مداخله کلان درمعاملات ارزي به صورت صوري با سوءاستفاده ازکارت‌هاي ملي متعدد و با همدستي تعدادي صراف موجب شدند که ارز توزيع شده بانک مرکزي به دست نيازمندان واقعي نرسد وبه جاي صرف شدن درراه خريد کالاهاي مورد نيازوسفرهاي خارجي ضروري درگاوصندوق افرادي خاص ذخيره شوند. نماينده دادستان تهران درادامه اسامي19 نفرازمتهمان را قرائت کرد.گفتني است؛ ازآنجا که درموارد اتهامي تمامي متهمان شرکت دراخلال درنظام ارزي کشوربه صورت عمده ازطريق خريد وفروش غيرقانوني وبا سوءاستفاده ازکارت‌هاي ملي متعدد ذکرشده است، درادامه گزارش تنها اسم وميزان مبالغ ذکرشده درکيفرخواست خواهد آمد. 1- وي صدفي که درتاريخ 1مرداد 97بازداشت شده متولد1346 است. اومتهم است به به فروش غيرقانوني50 ميليون دلاربه صورت صوري.2- عليرضا حسن‌زاده متولد1370 وديپلم. متهم است به فروش غيرقانوني50 ميليون دلاربه صورت صوري. 3- عليرضا لويني متولد1348 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني22 ميليون و300 هزاردلار.4- علي راستگوي کواکي متولد1353 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني17ميليون دلار.5- نويد فرشيد ترکماني  متولد1371 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني15 ميليون دلار.6- عليرضا پرونده متولد1354 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني15ميليون دلار.7- مجتبي نوروزي متولد1370 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني11 ميليون دلار.8-نويد ظهره‌وند متولد1370 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني10 ميليون دلار.
9- محمد هاشمي متولد1350 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني10ميليون دلار.10- رحمت ميرزايي آزاد با قراروثيقه متهم است به خريدوفروش غيرقانوني
8 ميليون و516 هزاردلار.11-  محمد احمدي متهم است به خريدو فروش غيرقانوني8 ميليون دلار.12- حميد خسروي متهم است به خريدو فروش غيرقانوني7 ميليون و229 هزاردلار.13- محمد کاظمي متولد 1351متهم است به خريدو فروش غيرقانوني يک ميليون و900 هزاردلار.14- مهدي عليپورمتولد1369 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني4 ميليون و670 هزاردلار.15- سعيد کاظمي متولد1365 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني5 ميليون و593هزاردلار.16- شاهين بني‌جمالي متولد1366 متهم است به خريدو فروش غيرقانوني4 ميليون و 829 هزاردلاروبيش ازيک ميليون و۹۰۰ هزاريورو.17- غلامرضا حقيقت‌پژوه متولد1344 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني 4ميليون و500 هزاردلار.18- احمد طاهري متولد1369 متهم است به خريدوفروش غيرقانوني4 ميليون و444 هزاردلار.19- نريمان آرزومند متولد1370 متهم است به شرکت دراخلال در نظام ارزي کشوربه صورت عمده ازطريق خريدوفروش غيرقانوني3 ميليون دلاربه صورت صوري و
سوء استفاده ازکارت‌هاي ملي اشخاص متعدد.درادامه رسيدگي به پرونده حسيني نماينده دادستان تهران افزود: متعاقب استعلامات اوليه وهمچنين استعلام ازبانک مرکزي مبني برسوء استفاده برخي افراد ازسامانه سنا که اقدام به خريد ارزدولتي کرده وازجايي که هزينه‌کردها مشخص نيست پرونده‌هاي متهمان تشکيل شده است.وي افزود: اکثرافرادي که به عنوان متهم حضوردارند ازاقشارکم درآمد و ضعيف جامعه هستند که با دريافت مبلغ ناچيزکارت ملي خود را دراختيارافراد سودجوقراردادند وآنان نيزبا استفاده ازاين کارت شرايط را به اينجا رساندند. درحال حاضرسرنوشت ارزها مشخص نيست که بايد ازطريق کارت‌هاي بانکي مشخص شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9299/10/35330/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha