آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر فريبا محمديان در گفتگو با رسالت :
جايگاهي براي زنان در اساسنامه فدراسيون‌ها ديده نشده است

گفتگو از ريكا حسامي
بخش دوم و پاياني
اشاره :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ورزش بانوان در قالب انجمن‌هاي ورزشي بانوان كار خود را آغاز كرد و توانست در مدت كوتاهي به پيشرفت هاي مهمي در زمينه توسعه ورزش همگاني و قهرماني بانوان دست يابد . آن گونه كه سال ها ، جمهوري اسلامي ايران ميزبان برگزاري مسابقات ورزشي بانوان كشورهاي اسلامي بود و در حوزه ورزش همگاني نيز شاهد اقبال بانوان به ورزش كردن در باشگاه‌هاي ورزشي ويژه بانوان بوديم . اما به اين سيستم انتقاداتي هم وارد بود كه نهايتا منجر به تغيير آن و ادغام انجمن‌هاي ورزشي بانوان در فدراسيون‌هاي ورزشي شد. از آنجا كه فعاليت ورزش بانوان در قالب انجمن‌هاي ورزشي معطوف به يكسري فضاهاي بسته و امكانات خاص بود و قادر به جوابگويي نياز زنان جامعه نبود لذا بحث برنامه ريزي متمركز در ورزش در راستاي استفاده بهينه از امكانات و اعتبارات ورزش مطرح شد و ادغام صورت گرفت، اما اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي هر چند با نگاه فراجنسيتي نوشته شده بود ، داراي نقاط ضعف عمده اي براي مديريت ورزش بانوان توسط بانوان همراه با اختيارات لازم بود. اشكالي كه در اساسنامه پيشنهادي جديد كاملا رفع شده و به زعم معاون ورزش بانوان، راضي كننده به نظر مي رسد.
در گفتگو با دكتر فريبا محمديان اين موضوع را مورد واكاوي قرار داديم .
وي در بخش نخست گفتگو كه هفته گذشته در صفحه بانو منتشر شد ، اهداف ورزش بانوان را تشريح كرد.
به گفته دكتر محمديان ، طبق اساسنامه‌ جديد فدراسيون‌ها يكي از نواب رئيس فدراسيون از بانوان است كه مديريت حوزه بانوان به وي تفويض اختيار مي شود.
وي قوانين و مقررات اساسنامه پيشنهادي را كاملا راضي كننده دانست و خاطرنشان ساخت كه در اساسنامه فعلي جايگاهي براي بانوان ديده نشده است. 
معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان اعلام كرد كه با كمبود سالن‌هاي تخصصي براي ورزش قهرماني مواجهيم و يادآور شد كه با توجه به جمعيت كشور مي بايست سالن‌هاي ورزشي افزايش يابد. دكتر محمديان ضمن تاكيد بر بهره وري در استفاده از مكان‌هاي ورزشي گفت : انتظار داريم سهم بانوان از سالن‌هاي ورزشي با برنامه‌ريزي منطقي و واقع بينانه افزايش يابد.
وي با ابراز خرسندي از افزايش بودجه ورزش بانوان خاطرنشان ساخت كه در حال حاضر 380 مكان ورزشي سرپوشيده ويژه بانوان وجود دارد . دكتر محمديان تعداد اماكن ورزشي سرپوشيده در كشور را بيش از 16 هزار عنوان كرد. بخش آخر گفتگو با معاون ورزش بانوان كشور فرارويتان قرار دارد.

 گفته مي شود اساسنامه فدراسيون هاي ورزش در حوزه بانوان مدتي است كه توسط وزارت ورزش و جوانان آماده شده ولي به تاييد نهايي نرسيده است ، در مورد آن توضيح دهيد.
 البته اساسنامه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي است نه ورزش بانوان .
بعد از اينكه ورزش بانوان از قالب انجمن بيرون آمد و در فدراسيون هاي ورزشي ادغام شد . در حوزه عملياتي موضوعاتي مطرح شد. ما معتقديم كه مسائل اجرايي ورزش بانوان بايد به دست بانوان باشد و مديريت ورزش بانوان بايد توسط خودشان انجام شود اين در حالي است كه در اساسنامه فعلي فدراسيون هاي ورزش ، جايگاهي براي بانوان ديده نشد . اما گفته هم نشده كه بانوان نباشند. به زعم آنهايي كه موافق اساسنامه فعلي هستند (تعدادشان اندك است) و مي گويند اين اساسنامه ، فراجنسيتي نوشته شده بايد گفت ؛ عملا روسا به فدراسيون ها در زماني كه تيم‌شان را تشكيل مي دهند بيشتر راغب هستند كه از آقايان به عنوان هم گروه‌هاي خودشان استفاده كنند . رئيس فدراسيوني كه خانم باشد براي اينكه مورد اتهام قرار نگيرد كه محيط را زنانه كرده است و مورد سوال قرار گيرد كه مخاطبين مرد چه كنند؟ لذا نمي تواند به راحتي در بخش هاي مديريتي از حضور خانم ها بهره ببرد. البته با همين اساسنامه ، ما تعدادي فدراسيون داريم كه يك نايب رئيس دارند و آن را هم از خانم ها 
گذاشته‌اند مثل فدراسيون ووشو و تكواندو كه در اين فدراسيون ها يك نايب رئيس هست كه او هم خانم است. اين خانم ها خيلي هم كار انجام  مي دهند و بسيار هم موفق هستند. در فضاي كاري‌شان هم خودشان بالاي سر كارشان هستند. در واقع رئيس فدراسيون ، حوزه بانوان را به آنها تفويض اختيار كرده است . ما اين را مي خواهيم . در اساسنامه پيشنهادي كه ويرايش يازدهم آن هم تمام شده است با دستور مستقيم آقاي سلطاني فر تيمي با محوريت معاونت محترم قهرماني اصلاحات اساسنامه را انجام داد و البته من هم در آن تيم حضور داشتم. در اساسنامه پيشنهادي سعي شده كه جايگاه بانوان به عنوان 
نايب رئيس فدراسيون تعريف بشود. و تفويض اختيار حوزه بانوان علاوه بر مشخص شدن جايگاه بانوان مد نظر قرار گيرد. به عبارتي ، نمي توانيم مسئوليت بدهيم ولي اختيار ندهيم يا برعكس آن .
 در اساسنامه جديد تعيين شده كه نايبين رئيس فدراسيون ها از خانم ها باشند كه بتوانند در ورزش بانوان مختار عمل كنند، آيا همين طور است ؟!
 بله ، در اساسنامه جديد در اركان فدراسيون ، دو نايب رئيس تعريف شده است كه البته اين اساسنامه در حال طي مسير براي تصويب در هيئت  دولت 
مي باشد. با تمهيداتي كه آقاي سلطاني فر در نظر دارند و اين اقناع و مستندات بعيد است كه مصوب نشود در اين اساسنامه دو نايب رئيس ديده شده كه الزاما يكي از آنها بايد از خانم ها باشد.مانند فدراسيون هاي 
جهاني ، در واقع يكي نايب رئيس اول مي شود و ديگري نايب رئيس دوم. اين اول و دوم را رئيس تعيين 
نمي كند كه ما نگران باشيم اگر رئيس فدراسيون به نايب رئيسي خانم‌ها باور داشت ، نايب رئيس اولش را خانم بگذارد و اگر نداشت نگذارد. در واقع، با راي مجمع اولي و دومي نايب رئيسي معلوم مي شود. لذا فضا و فرصت براي تمرين مديريت از همين جا براي بانوان ايجاد 
مي شود. اگر فردي كه به عنوان نايب رئيس اول راي آورد از بانوان باشد ، حوزه بانوان هم علاوه بر ماموريت‌هايي كه نايب رئيس اول دارد به ايشان تفويض مي شود . 
اگر نايب رئيس دوم خانم شد ، علاوه بر ماموريتي كه بر اساس نايب رئيسي برايش مترتب است ، حوزه بانوان هم به ايشان تفويض مي شود.
پس در هر صورت مديريت و اختيارات حوزه بانوان به نايب رئيس خانم در فدراسيون واگذار مي شود ؟ آيا اساسنامه جديد از نظر شما كاملا راضي كننده است ؟
بله ، در اساسنامه جديد همين‌طور است و كاملا 
راضي كننده است . همين ماجرا در اعضاي مجمع هم وجود دارد و سهم بانوان ديده شده است. يعني سهم بانوان به عنوان عضو راي دهنده مجمع افزايش پيدا كرده است و سهم بانوان در كميته هاي فدراسيون افزايش يافته و جزء الزامات شده است. در اساسنامه فعلي اگر به بانوان سهمي مي دادند شايد به عنوان لطف محسوب مي شد و گويي براي آنها خيرخواهي صورت گرفته است اما در اساسنامه جديد به عنوان الزام است يعني اگر خانمي اين شايستگي ها را دارد بايد در اينجا قرار بگيرد. شما به عنوان رئيس فدراسيون در چنين جايگاهي بايد يك خانم شايسته را دعوت كنيد، 
نمي توانيد آقايان را بياوريد.
 چه زماني اساسنامه جديد فدراسيون ها نهايي و مصوب مي شود؟
اساسنامه جديد مراحل نهايي را طي مي كند فعلا در كميسيون هايي است كه بايد چكش‌كاري‌هاي نهايي را انجام بدهند چون گاه نياز به اصلاحاتي است يك بازده زماني دارد. اميدمان اين است كه تا آخر سال پرونده اش بسته شود مگر اينكه چيزي باشد كه ما نديده باشيم و كميسيون‌ها براي اينكه مصوب هيئت  وزيران را بگيرند به آن توجه كنند و نياز باشد در 
رفت و برگشت ، اصلاحات انجام شود. ولي مي توان گفت از نظر كميته‌اي كه در معاونت قهرماني به رياست معاونت قهرماني تشكيل شد، از نظر ما كه عضو كميته بوديم اين مقررات و قوانيني كه در اساسنامه جديد قيد شده است مسير ما را هموار مي كند.
بهترين اتفاقي كه در زمان تصدي شما در ورزش بانوان رخ داده است ، چيست؟
من هميشه در بيان بهترين و بدترين عاجزم و خيلي راحت نمي توانم انتخاب بكنم ! همه اتفاقات خوبي كه از اواخر سال 95 تا الان درورزش بانوان رخ داده براي من بهترين بوده است . مقام‌آوري ورزشكاران ما در ميادين آسيايي و جهاني من را خيلي خوشحال مي كند. تصويب حجاب ورزشكاران بسكتباليست من را خيلي خوشحال كرده است . اتفاقات خوبي در احكام دائمي برنامه ششم در تامين منابع مالي مورد نياز ورزش بانوان رقم خورده كه من را بسيار خوشحال كرده است.
بودجه ورزش بانوان چند درصد افزايش پيدا كرده است ؟
رقم نسبت به گذشته قابل توجه بود. نمي توانم الان به راحتي در موردآن صحبت كنم ولي در كل راضي كننده بوده و تخصيص آن هم مرحله به مرحله در حال انجام است . يك بحث ديگري هم كه باعث خرسندي ماست اين است كه بانوان يكبار ديگر به عنوان مديران حوزه هاي مختلف ورزشي در سطح فدراسيون ها ، استان ها و شهرستان ها با دستوراتي كه آقاي سلطاني فر داده اميد دوباره‌اي پيدا كردند. اينها همه ا رزشمند هستندو من نمي توانم يكي را به عنوان بهترين اتفاق انتخاب كنم.
 نظر شما در مورد فضاهاي ورزشي بانوان در كشور چيست؟
در بحث فضاهاي ورزشي بانوان معتقدم كه بايد مديريت بهره وري صورت بگيرد . در حال حاضر حدود 16 هزار اماكن ورزشي سرپوشيده در كشور وجود دارد.
 آيا اين اماكن به ورزش خانم ها اختصاص دارد؟
 خير، من مي خواهم به همين نكته اشاره كنم. حدود 380 مكان ورزشي سرپوشيده ويژه بانوان داريم و بقيه مشترك است . اين بخش مهم بحث من است . 
سالن هايي كه ويژه بانوان است تمام روزهاي هفته به ورزش بانوان اختصاص داردو سوبسيد و يارانه اي است كه براي بانوان در نظر گرفته شده اما بقيه سالن‌هاي ورزشي هم براي بانوان است و هم براي آقايان . مديريت‌اش بايد به گونه اي باشد كه زمان بهره برداري بانوان مشخص و تعريف بشود. اعتقاد ما بر اين است كه سالن هاي ورزشي بايد حداقل به صد نفر در روز خدمات  ورزشي بدهند.
اماكن ورزشي سرپوشيده ، سه روز بايد مختص ورزش بانوان باشد. در ساعات و فضايي كه به بانوان اختصاص مي‌دهند بايد توجه داشته باشند در هر منطقه و اقليمي فرهنگ و آداب خاصي وجود دارد .ممكن است كه در يك منطقه خانم‌ها بيشتر از ساعت 4 بعدازظهر نتوانند به فعاليت هاي اجتماعي‌شان بپردازند و بعد ازآن بايد ساير نقش‌هاي خودرا ايفا كنند ولي در كلان شهرها ممكن است بانوان تا ساعت 8 شب هم بتوانند از سالن هاي 
ورزشي استفاده كنند. اين مسئله را به مديران در استان ها 
واگذار كرديم كه برنامه ريزي كنند و مسئولين ورزش بانوان استان ها اين موضوع را مد نظر داشته باشند . 
ما حداقل ها را بر اساس اين نكته ديديم و انتظار داريم سهم بانوان از سالن‌هاي ورزشي با برنامه‌ريزي منطقي و واقع بينانه افزايش پيدا كند. در واقع آنچه در مورد استانداردهاي فضاهاي ورزشي مطرح مي شود ، 
ادبياتش را  تغيير داديم و مي گوييم : بهره ورزي در استفاده از مكان هاي ورزشي.
زماني كه يك مكان ورزشي ساخته مي شود بايد ديد  يك فرد طي 24 ساعت چند ساعت مي تواند از آن استفاده كند ؟ بنابراين ، ما بايد به سمت احتساب نفر و روز برويم. اگر همگرايي بين دستگاهي هم اتفاق بيفتد و اين مكان ها در اختيار مخاطبين قرار بگيرد بسيار خوب است. كما اينكه در هفته تربيت بدني وزير ورزش دستور دادند كه مكان هاي ورزشي متعلق به وزارت آموزش و پرورش براي دانشجويان و دانش آموزان با تخفيف‌هاي ويژه ارائه خدمات بكنند. اولين گام را وزارت ورزش براي اين همگرايي برداشت. انشاءا... همكاران ما هم در استان ها اين كار را انجام بدهند. دانشگاه‌ها هم مكان‌هاي ورزشي خود را با مديريت بهره برداري در اختيار مخاطبين و شهروندان قرار بدهند. ساير دستگاه‌ها و شهرداري ها هم در اين همگرايي شركت كنند. در اين صورت ممكن است ما به جايي برسيم كه ببينيم خيلي هم سالن ورزشي كم نداريم! البته اين را عرض كنم كه ما با كمبود سالن‌هاي تخصصي براي ورزش قهرماني مواجه هستيم و با توجه جمعيتي كه داريم و اينكه جمعيت رو به سالمندي است، شك نكنيد كه ما بايد سالن‌هاي ورزشي را افزايش بدهيم.
 براي بهبود ورزش بانوان چه اهدافي را دنبال مي كنيد؟
ما چهار محور مهم داريم كه تحقق آنها را گام به گام دنبال مي كنيم. افزايش سهم ورزش بانوان در تامين تندرستي و نشاط يكي از محورهاست و براي آن برنامه‌ريزي شده يعني ده‌ها برنامه اين محور را تامين مي كند. در حال پيگيري تك تك برنامه‌ها هستيم.
يا در زمينه گسترش ورزش همگاني يا افزايش سهم ورزش در اوقات فراغت بانوان ده‌ها برنامه تدوين شده است كه برش استاني خورده ، به استان‌ها اعلام شده و فصل به فصل و ماه به ماه گزارش عملكرد گرفته 
مي شود. در مسير اجراي برنامه اگر چالشي وجود داشته باشد  استان‌ها و فدراسيون‌ها با ما مطرح مي كنند يا ما اگر در رصد خودمان ببينيم كه از هدف دور مي شويم با مجريان مطرح مي كنيم و اين كار به طور مستمر در حال انجام است. ما براي تحقق اين چند محور مورد بحث ، تامين منابع مورد نياز را هم دنبال مي كنيم و از فدراسيون ها و مسئولين استاني انتظار داريم كه منابع انساني ، شهري و دستگاهي را از بخش دولتي و خصوصي شناسايي كنند . استعداديابي منابع انجام بدهندو پس از احصا ، جذب كنند. با اين ترتيب برنامه هايي كه نوشته شده اجرا مي شود و در اين صورت اهداف مورد نظر محقق مي گردد .
 متشكرم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9094/1/3533/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha