آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس دستگاه قضا: حقوق بشر غرب، ابزار سركوب ملت‌هاست

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه حقوق بشربراي غرب ابزارسرکوب ملت هاست، گفت: امروزحقوق بشربراي کشور‌هاي غربي به ابزاري براي سرکوب تبديل شده است وآمريکا واسرائيل راهي را پيش گرفته اند که جزنقض حقوق بشرنيست.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آيت الله صادق آملي لاريجاني درهمايش بزرگداشت روزجهاني حقوق بشراسلامي وکرامت انساني، اظهارداشت: دليل اهميت 
حقوق بشردراسلام اين است که تکيه تمام اديان الهي به خصوص اسلام روي مسئله انسان وکرامت انساني است.وي گفت: کشورهاي غربي، آمريکا ورژيم سعودي دريمن جنايت‌هاي جنگي زيادي انجام دادند. حمله به بيمارستان‌ها ومساجد وآثارباستاني مصداق جنايات جنگي است ودريک نمونه فقط در حمله به يک بيمارستان حدود200 زن وکودک را کشتند، اما زماني که به جمهوري اسلامي ايران مي‌رسند ازافرادي که ماشين‌ها را به آتش مي‌کشند وآشوب ايجاد مي‌کنند با عنوان حقوق بشردفاع مي‌کنند وانسان ازاين همه تناقض حيرت مي‌کند. وي افزود: امروزتصويري که ازحقوق بشرارائه مي‌شود، چيزي جزپاره‌اي ازاعلاميه‌هاي جهاني ازحقوق بشرنيست.رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: امروزحقوق بشربراي کشور‌هاي غربي به ابزاري براي سرکوب تبديل شده است وآمريکا واسرائيل راهي را پيش 
گرفته اند که جزنقض حقوق بشر نيست.وي افزود: اين کشور‌ها هجمه‌هاي زيادي درجهان اسلام انجام دادند ودرقبال آن قراداد‌هاي25 ساله نفت را امضا کردند.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه خلق داعش يک نمونه بزرگ ازنقض حقوق بشربود، گفت: ترامپ درتبليغات انتخاباتي خود خطاب به کلينتون گفت که شما داعش را خلق وازآن حمايت کرديد، اما سوال اينجاست که همين داعش در زمان ترامپ چه شد وآيا بازهم ازداعش حمايت مي‌شود؟ وي گفت: آمريکا با خلق داعش چهره خشني ازاسلام به نمايش گذاشت و هم کشور‌هاي اسلامي را مشهوروبه آنها به بهانه نابودي داعش ورود پيدا کرد.رئيس قوه قضائيه گفت: بسياري ازافراد حقوق بشراسلامي را يک موضوع ايدئولوژيک مي دانند وما درپاسخ به آنها مي گوييم مگرمي شود حقوق بشرايدئولوژيک نباشد.وي گفت: کشورهاي غربي هيچ حقي براي انسان جزدرچهارچوب قانون وقراردادها قائل نيستند وما اين حقوق بشر را قبول نداريم.آيت الله آملي لاريجاني گفت: ما به لحاظ متافيزيکي وفلسفي بايد حقوق بشرغربي را به چالش بكشيم وبه آنها بگوييم شما نمي‌توانيد بدون اتخاذ موضع، مشخص تصويري ازحقوق بشرتعيين کنيد.رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: ما کرامتمان را به تکريم الهي مي‌دانيم، خداوند زماني که انسان را خلق کرده است، راه را هم به اونشان داده است.رئيس قوه قضائيه گفت: ما اين موضوع را چالش مغرب زمين مي‌دانيم که نمي‌تواند کرامت انساني را تفسيرکند.وي گفت: چالش ديگرما با مغرب زمين اين است که ما مي‌گوييم شما چه حقي داريد که حقوق بشرخود را به همه‌ دنيا تحميل مي‌کنيد.آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: ما ويک ميليارد انسان ديگربه خدا اعتقاد داريم وبراساس اين اعتقاد تصويري از
حقوق بشرداريم وهمين اعلاميه جهاني حقوق بشرکه درقاهره تصويب شده است وبه نظرما داراي نقص‌هايي هست، اما درمجموع مواردي کاملا پيشرفته دارد.وي خطاب به کشور‌هاي غربي گفت: شما چه حقي داريد که فکرخود را به ما تحميل مي‌کنيد. يک حقوق بشررا تحميل مي‌کنند وبعد مي‌گويند که ازدواج با هم جنس هم امکان دارد واين تفسيرشماست.رئيس قوه قضائيه گفت: نقطه چالش ما با غرب ،حقوق بشراست واين چالش بسيارمهمي است که ما با غرب داريم. دنياي غرب رويه‌  غيرانساني دارد وحقوق بشرابزاري دردست آنها است.وي افزود: آمريکايي‌ها درمرزخودشان مهاجران را 
طبقه بندي وفرزندان را ازمادر را نشان جدا کرده اند وبيش از 2هزارفرزند را ازمادرانشان جدا کرده‌اند واين حقوق بشرقرن بيست ويکم است. ضجه زدن‌هاي اين کودکان را شنيده ايد واين حق بشردنياي متمدن وداراي ادعاي تمدن است که کودکان را ازمادرجدا مي‌کند.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: در فلسطين ويمن مي‌بينيد که آن‌ها چه مي‌کنند واين رويه‌هايي است که جهان اسلام بايد پاسخ بدهد و رويه‌هاي واحدي را عليه آنها اتخاذ کند ومتاسفانه حکام برخي ازکشور‌هاي اسلامي، درست درکار‌هاي نقض بشري کارمي‌کنند. ائتلاف سعودي دراين کشور‌ها چه مي‌کند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9281/1/32160/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha