آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: هر حركت نامعقول آمريكا پاسخ به يادماندني دارد

رئيس قوه قضائيه، سخنان اخيررئيس جمهوردرجمع سفرا و روساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج ازکشورمبني برهشداربه آمريکا درقبال تهديداتش را سخن همه مردم ومسئولان نظام دانست وگفت: آمريکا بداند که هرحرکت نامعقول وغيرمنطقي اش درمورد ايران، پاسخي خواهد داشت که درتاريخ ماندگارخواهد شد.به گزارش ميزان به نقل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي، افزود: شنيدم که آقاي ترامپ درپاسخ به اظهارات رئيس جمهوري کشورمان تهديد‌هاي متکبرانه و بلندپروازانه‌اي داشته است. البته ازفرد محجور وسفيهي مثل ترامپ، چنين سخناني بعيد نيست منتها بايد بداند که همه فراعنه تاريخ، چنين تکبرغيرمنطقي داشته اند وهمه را به عبوديت خود فرا مي‌خوانده اند. آمريکايي‌ها نبايد فراموش کنند که اگرحق متعال اراده کند، شن‌هاي روان نيزمامورالهي براي زمين گيرکردن آنها مي‌شوند.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به انواع اقدامات آمريکا عليه مردم ايران در طول دهه‌هاي گذشته، تصريح کرد: سخن روزگذشته رئيس جمهوري، سخن همه مردم ومجموعه نظام جمهوري اسلامي است. مردم ومسئولان، متحد ومنسجم همانند کوه دربرابرتهديد‌ها ايستاده اند وازعزت خود دفاع خواهند کرد. آمريکا نيزبداند که هرحرکت نامعقولش درقبال ايران، پاسخي را درپي خواهد داشت که درتاريخ ماندگارشود. براين اساس بايد هوشيارباشد که مردم متين، عزيزوآبديده ايران را چنين تهديد نکند.آيت الله آملي لاريجاني دربخش ديگري ازسخنان خود با اشاره به تصويب قانون سرزمين يهود ازسوي رژيم صهيونيستي درروز‌هاي اخير، اين اقدام را درادامه روش‌ها ومنش‌هاي غيرانساني وغيرمعقول اين رژيم جنايتکار ارزيابي کرد وگفت: رفتار‌هاي رژيم صهيونيستي را از زمان پديد آمدن اين غده سرطاني درمنطقه بار‌ها مشاهده کرده بوديم، اما اقدام اخيرآن مبني برمحروم کردن مردم فلسطين ازحق تعيين سرنوشتشان، تحول رفتاري بسيارعجيبي بود.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: آمريکا، رژيم صهيونيستي را نمونه عالي دموکراسي درغرب آسيا توصيف کرده بود. اين است نمونه عالي دموکراسي مورد تاييد آمريکا که مردم يک سرزمين را آواره وآنان را ازحق راي درمورد سرنوشت خود محروم کنند. اخراج مردم يک سرزمين ازوطنشان با کدام معيارانساني وحقوق بشري سازگاراست؟ گرچه تا قبل ازاين نيز رژيم صهيونيستي چنين رفتار‌هايي داشت، اما اقدام غيرعقلاني وغيرمنطقي اخير اين رژيم درمقام تقنين و با پشتيباني آمريکا و رژيم‌هاي خائن منطقه درمحروم ساختن ملتي که حق آنان درقطعنامه‌هاي متعدد سازمان ملل به رسميت شناخته شده است، اقدامي نيست که بتوان به راحتي ازکنارآن عبورکرد.رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به شهادت تعدادي ازپاسداران وبسيجيان عزيز درمريوان ازسوي عده‌اي فريب خورده ومزدوراجانب طي روز‌هاي اخير، اظهارکرد: عاملان اين جنايات وعناصر پشت پرده آن گمان مي‌کنند که با چنين ايذا‌هايي مي‌توانند برحرکت و رفتارجمهوري اسلامي درمنطقه وجهان، تاثيربگذارند. اين گمان، يک اشتباه محض است، زيرا مردم اين کشوردرطول تاريخ انقلاب اسلامي، چنين حرکت‌ها وبزرگ‌تر ازآنها را پشت سرگذاشته اند، بدون آنکه قدمي ازآرمان‌هاي خود عقب بنشينند.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه عاملان وافراد پشت پرده اين جنايات بدانند که جمهوري اسلامي برچنين ايذا‌هايي صبرنمي‌کند وقطعا پاسخ قاطعي به آنها خواهد داد.رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادي ورواني دشمن عليه ايران، تصريح کرد: مدتي است که هيئت حاکمه آمريکا با توهمات ناشي ازمشاوره‌هاي غلط عوامل ضد انقلاب گمان مي‌کند که وضعيت اقتصادي کشورمان را برهم زده است. البته فشار‌هاي دشمن بي تاثيرنيست، اما درپيش آمدن برخي شرايط، مطمئنا سوء مديريت‌ها اثرگذار بوده است. کشورما داراي امکانات و استعداد‌هاي فراوان ازنظر ثروت‌هاي خدادادي ومنابع انساني است وفقط لازم است با تدبيرصحيح ازاين امکانات استفاده شود.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه نگاه به درون، منافاتي با توسعه روابط با کشور‌هاي ديگر ندارد، افزود: بايد به گونه‌اي عمل کنيم که اگر زماني دشمن خيال کرد با قطع برخي روابط مي‌تواند تاثيري بر اقتصاد کشور بگذارد، اين تاثير به کمترين ميزان ممکن برسد. امروز، ايران اسلامي به عنوان يک کشور توانمند، قدرت بلامنازع منطقه است و تهديد وتحريم آن کاملا بي معناست. منتها به شرط اينکه همه مسئولان با انسجام و وحدت ومردم نيزبا فکروعمل متحد، تهديد‌ها را خنثي کنند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9270/1/30577/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha