آرشیو
انتخاب نشریه


در صندوق توسعه ملي چه‌ مي‌گذرد؟

غلامرضا انبارلويي
به موجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي (1)
جلسه هيئت  امناي صندوق توسعه ملي در تاريخ 2/3/97 با حضور رئيس جمهور و ساير اعضاء تشكيل و مصوبات جلسه در 12 بند جهت اجرا، ابلاغ گرديده است. يكي از بندهاي مصوب در اين جلسه تصويب صورت‌هاي مالي سال 94 صندوق بوده است(2) كه تمامي بندهاي مصوب هيئت  امناء مرتبط با گزارش هيئت  نظارت بر صندوق است كه بر آن تاملات زير وارد است:
1- هيئت  نظارت بر صندوق توسعه ملي، مركب از روساي ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس سازمان حسابرسي است.(3)
اين هيئت  با توجه به وزانت اعضاء آن يكي از اركان صندوق است، اما با توجه به مراتب زير به نظر مي رسد هيئت  عامل 5 نفره صندوق اهميت لازم را به اقدامات نظارتي اين ركن نداده است. دليل اين ادعا مفاد اقدامات مقرر شده توسط هيئت  10 نفره امناء به شرح بندهاي صورتجلسه منتشره هيئت در روزنامه رسمي است كه به قرار زير است:
2- هيئت  امناء، هيئت عامل صندوق را موظف كرده صورت‌هاي مالي خود را كه با استانداردهاي حسابداري منطبق نيست ظرف 6 ماه انطباق دهد و اطلاعات مالي خود را افشاء كند. وقتي اطلاعات مالي وفق استاندارد‌هاي بخش عمومي براي هيئت  نظارت به ماهو رئيس ديوان محاسبات ، رئيس سازمان بازرسي و رئيس سازمان حسابرسي يعني بازوهاي نظارتي سه قوه افشاء نيست به عبارتي براي خواصي در اين سطح شفاف نيست براي عوام به ماهو 80 ميليون نفر از مردم كه مالك اصلي صندوق هستند، چگونه مي‌خواهد شفاف شود؟
3- عملكرد صندوق در سال 94 بعد از سه سال يعني در سال 97 به گواهي گزارش هيئت  نظارت صندوق و تاييد هيئت امناء ، با استانداردهاي حسابداري متناسب نيست، بعد از سه سال تازه 6 ماه هم به هيئت  عامل صندوق فرصت داده شده (به جاي بازخواست و بركناري) تا با استانداردسازي حسابداري بخش عمومي اطلاعات مالي خود را افشاء، بخوانيد شفاف‌سازي، نمايد. اين همان صندوقي است كه مديرعامل اسبق آن به عنوان ابرنجومي‌بگير ماهانه 57 ميليون توماني احساسات ميليون‌ها نفر از جوانان بيكار و مردم محروم و مظلوم را جريحه‌دار كرد و هنوز هم به مجازات متناسب با ‌آنچه كه مقام معظم رهبري در خطبه عيدفطر 95 فرمودند، نرسيده است.
4- عمده منابع صندوق توسعه ملي از صدور نفت خام و ميعانات گازي است كه از طريق وزارت نفت دريافت مي‌كند، اما هيئت  عامل صندوق اقدام به ثبت تعهد آن از وزارت نفت در صورت‌هاي مالي نكرده فلذا به موجب مصوبه هيئت  امناء  نه توصيه و دستور هيئت  نظارت ، موظف به اين ثبت و ضبط شده است.(4)
5- هيئت  عامل صندوق اقدامات اصلاحي مربوط به اقلام كاهنده را در حساب‌هاي خود اعمال نكرده و پاسخ تاييديه‌هاي لازم را اخذ نكرده و در اختيار هيئت  نظارت قرار نداده فلذا به موجب مصوبه هيئت  امناء ، ملزم به اخذ و ارائه آن به هيئت  نظارت شده است (5) آيا بايد براي اخذ يك تاييديه يا اعمال يك حساب كاهنده يا افزاينده آنقدر تعامل بين هيئت عامل و هيئت  نظارت نباشد و براي تحقق ‌آن هيئت امنايي با تركيب رئيس جمهور- دادستان كل كشور وديگر اوتاد و اعاظم كشور بايد هيئت عاملي در سطح يك صندوق ملزم به انجام آن شود؟
6- جزئيات نحوه محاسبه سود حساب في مابين صندوق و بانك مركزي در صورت‌هاي مالي صندوق براي هيئت  نظارت روشن نيست فلذا هيئت  نظارت في‌الواقع با توسل به هيئت  امناء اين ركن را به كمك طلبيده تا نتيجه اين محاسبات را هيئت  عامل به هيئت  نظارت گزارش كنند.(6)
7- همين بي‌اطلاعي هيئت  نظارت در مورد نحوه محاسبه و نرخ تسعير ارز و متناسب آن با سبد منابع ارزي بانك مركزي هم مصداق دارد و هيئت  امناء هيئت  عامل صندوق را ملزم به در اختيار قرار دادن نتيجه به هيئت  نظارت نموده است.(7)
8- عدم رعايت قوانين و مقررات، توسط هيئت  عامل صندوق توسعه ملي موضوع 5 بند از گزارش هيئت  نظارت بوده كه هيئت  امناء، صندوق را ملزم و موظف به رعايت آنها كرده است(8) اين قوانين و مقررات رعايت نشده در صندوق كدامند؟ و اثر وضعي مترتب بر دريافت و پرداخت‌هاي خلاف در صورت‌هاي مالي صندوق چيست؟
9- اعضاء هيئت  عامل سابق صندوق چه  مبلغ به صندوق بدهكارند؟ اين بدهكاري چند ميليارد ريال است؟ چگونه ايجاد شده؟ آيا هيئت  عامل سابق از صندوق وام گرفته‌اند و اقساط آن را نداده‌اند؟ اصلا به موجب كدام ماده از كدام قانون مديرعامل يا اعضاء هيئت  عامل صندوقي يا بانكي مي‌توانند از بانك يا صندوق مورد تصدي خود وام بگيرند؟ و بلاتكليف بگذارند و بروند آنگونه كه هيئت  امناء صندوق در بند 13 مصوبه خود هيئت  عامل فعلي را ملزم نمايد نسبت به تعيين تكليف مانده بدهي اعضاء هيئت  عامل قبلي  اقدام به عمل آورد.
10- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در حساب في‌مابين خود با بانك مركزي چه مقدار بدهكارند و چرا اين بدهي را در سررسيد تسويه نكرده‌اند و سهم صندوق توسعه ملي را نداده‌اند آنگونه كه از سال 94 تا كنون كه سال 97 است يعني بعد از 3 سال هيئت  امناء طي بند 15 صندوق را ملزم به پيگيري لازم نموده است يعني اگر هيئت امناء هيئت  عامل را ملزم نسازد بايد موضوع را رها شده تلقي كرد؟
11- هيئت  امناء در اين جلسه تصميمات ديگري در ارتباط با وظايف صندوق اتخاذ كرده كه درستي يا نادرستي اين تصميمات خود مجالي ديگر براي پرداختن دارد. از جمله در خصوص فعاليت‌هاي واجد  اولويت  پرداخت تسهيلات ارزي از منابع صندوق و اضافه شدن خودروسازها به واجدين. در حالي كه خودروسازان از بزرگ‌ترين بدهكاران ريالي بانكي هستند و با اين تصميم مجمع بيم آن مي‌رود كه ارقام ارزي به  معوقات ريالي تسهيلات خودروسازها افزوده شود بخصوص كه در اين مصوبه شرط شده كه تضمين بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزي توسط دولت (وزارت نفت) تضمين شود.
12- ختم كلام. نظارت بر مبناي دو كلمه حرف حساب و به قاعده دودوتا چهارتا استوار است نه ملاحظات مصلحت‌‌گرايانه و غيرمحاسباتي و غيرمالي و ناظر بايد  عملكرد بازرس‌گونه داشته باشد تا نظارت مفهوم پيدا كند همانگونه كه در ماده 151 قانون تجارت سازمان حسابرسي دارد . همانگونه كه ديگر اعضاء هيئت  نظارت صندوق طبق قانون اساسي و عادي دارند و بايد هر گونه تخلف و تقصير را به مجمع و هر گونه جرم را به مرجع قضائي اعلام كنند اگر نتيجه نظارت به اين دو مرحله ختم نشود حاصلي از اعمال اينگونه نظارت‌ها نيست. حال بايد ديد ‌آيا گزارش هيئت  نظارت صندوق بر دو محور فوق استوار بوده يا نه؟ از طرفي چون جلسات هيئت  امناء با حداقل دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل 5 راي اتخاذ مي گردد در راستاي شفافيت عملكرد اركان لازم است روشن شود چند نفر از اعضاء 10 نفره هيئت  امناء مهر تاييد بر تصميمات 9 گانه متخذه و 15 بندي گزارش هيئت  نظارت داشته به عبارتي تصميم و تصويب با اتفاق آراء بوده يا اكثريت كداميك؟
پي‌نوشت‌ها :
(1)- روزنامه رسمي مورخ پنج‌شنبه هفتم تير ماه 97
(2)- بند 2 مصوبه هيئت  امناء
(3)- بند ج ماده 16 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
(4)- بند 2 مصوبه هيئت  امناء
(5)- بند 3 و 4 مصوبه هيئت  امناء
(6)- بند 5 مصوبه هيئت  امناء
(7)- بند 6 مصوبه هيئت  امناء
(8)- بندهاي 8 و 9 و 11 و 12 و 14 مصوبه هيئت  امناء


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9268/1/29400/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha