آرشیو
انتخاب نشریه


نگراني از گروه ترس و ساکتين برجام

محسن مهديان
اشتباه بزرگي است اگر همه موافقان تداوم برجام را ذيل يک عنوان فهرست کنيم. اين حرف فقط منحصر هم به برجام نيست؛ هم برجام و هم شبه برجام ها شبيه «اف اي تي اف » ها و غيره شامل همين اصل است. مدافعان تداوم برجام چند دسته اند.
گروه اول که اهميت چنداني ندارند تربيون دارهاي خناس داخلي و خارجي اند. کاري که اين جريان 
مي کند القاي ترس از جنگ است. اين ها زمينه ساز پروژه آمريکا-اروپايي براي به زيرکشيدن حرکت و پيشرفت جامعه ايران اند. گروه دوم اما اهميت بيشتري دارند. اين گروه علي رغم تجربه برجام، همچنان اعتقاد دارند و دراين اعتقاد نيز راسخند که راه پيشرفت کشور در همراهي با نظم نوين جهاني است. هزينه هاي همراهي با اين نظم جهاني را هم گريزناپذير مي دانند. اين جريان که بخش قابل توجهي از آنها در دولت مستقرند، گرچه در ترويج اين نگاه موثرند ولي بعد از خروج آمريکا از برجام به حاشيه رفتند و قدرت اثرشان به ضعف و نيستي کشيده شد. بخشي هم با برجام تجربه گرفتند و از موضع قبلي شان 
عدول کردند.
اما گروه سوم مهمتر است. اين گروه، هم ميان مسئولين است و هم مردم. هم از بين نخبگان است و هم حلقه هاي تبليغاتي و رسانه اي کشور. گروه سوم پيدا و پنهان از تداوم برجام حمايت مي کنند و نظام را نسبت به هرگونه واکنش سخت و حساسيت برانگيز مقابل آمريکا برحذر مي دارند. اين گروه ممکن است به جهت منطقي نيز معتقد باشند آمريکا و غرب قابل اعتماد نيستند و مثل گروه دوم پيشرفت کشور را به برجام گره نزنند اما اين روزها از هرگونه تنش با غرب و آمريکا پرهيز دارند. اما اين گروه چه کساني هستند؟
خيلي ساده است. اين گروه مي ترسند. ترس از بدتر شدن اوضاع، ترس از تحريم بيشتر و ترس از انزوا  يا ترس از جنگ. در مواجهه با اين گروه ابتدا بايد مبدا تمايل شان به تدوام برجام را مدنظر قرار داد. اين گروه ممکن است در ظاهر استدلال هايي هم داشته باشد اما منشا همه آنها ترس است. آدمي که ترس و وحشت داشته باشد قدرت فکر و استدلال را از دست مي دهد و حتي ممکن است از ترس دشمن به دامن دشمن پناه ببرد. براي گروه ترس بايد فکري جدي تر کرد.
البته توجه داشته باشيم که گروه سوم بازي جديدي براي کشور رقم زده است که شايد پيشتر کمتر بدان توجه مي کرديم. گروه سوم گروه ترسند. تا امروز مردم را دو دسته 
مي کرديم؛ دو دسته اعتقادي. معتقدين به مقاومت و معتقدين به مذاکره و سازش. تصور رايج نيز چنين بود که تجربه برجام و مذاکره، اهل سازش را سر عقل مي آورد و جامعه به تجربه مقاوم مي شوند. اما امروز با گروه سومي مواجهيم که با تجربه نيز رشد نمي کنند. اين گروه، گروه ترسند. اين گروه گرفتار سبک زندگي مادي و دنيا زده و بي اعتقادي تودر تو نسبت به سنت امداد الهي اند و در شرايط تهديد حاضر به حرکت و صبر نيستند. چنين جامعه اي را بايد مراقبت کرد؛ اين جامعه گرفتار ضعف نفس است تا اشتباهات اعتقادي و فکري.
اما راه مواجهه با گروه سوم چيست؟
راه مواجهه با اين گروه صرفا اشاره به دشمني دشمن نيست. چه بسا در دشمني ها ترديد ندارند. راه مواجهه منکوب کردن و طعنه هم نيست. چه بسا به نفاق بيفتند و مجبور شوند براي موجه نشان دادن خود استدلال بتراشند و ترس را اعتقادي نشان دهند. اين گروه را بايد اطمينان بخشيد. راه اطمينان بخشيدن نيز نشان دادن مسير روشن و بااستحکام است. بايد براي اين گروه از مردم و نخبگان، آينده تضمين شده اي
را ترسيم کرد. آينده اي که در آن بدون جنگ و خونريزي بتوان از گردنه صعب و سخت اقتصادي و معيشتي عبور کرد. مهمترين نقش را هم دولت بايد ايفا کند. دولت بايد هرچه زودتر از بسته سياستي خود براي پسا برجام رونمايي کند. در غيراينصورت اهل وحشت اجازه هيچ تصميمي جز انفعال و کرنش نمي دهند.  
براي اين جامعه بايد دلسوزي کرد و آرامش بخشيد؛ براي اين گروه نه بحث و استدلال و عبرت جواب مي دهد و نه طعنه و کنايه و حرف درشت و تلخ.
و اما...
امروز گرفتار ساکتين برجاميم. ساکتين برجام کساني هستند که مي توانند براي اهل ترس آرامش ايجاد کنند و نمي کنند. ساکتين فتنه کساني بودند که براي اهل مفتون بايد استدلال و روشنگري مي کردند. اما ساکتين برجام با مخاطب وحشت زده مواجهند نه مفتون. بايد آرامش بسازند که نمي سازند. اقتصاددانان و نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي و مسئولين دولتي که اين روزها مي توانند با برنامه علمي و روشن به جامعه آرامش ببخشند و نمي کنند در جرگه ساکتين برجامند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9235/1/22326/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha