بي توجهي به نخبگان مهارتي فرار مغزها را به دنبال دارد
1392/10/07 - اقتصادي

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران با تاکيد بر اينکه مسابقات ملي مهارت با بيش از 500 نخبه مهارتي به پايان رسيد گفت:
بي توجهي به نخبگان مهارتي پديده‌ فرار مغزها را به دنبال دارد. حميدرضا خانپور در گفتگو با تسنيم، با بيان اينکه چهاردهمين مسابقات ملي مهارت در 28 رشته به پايان رسيد گفت: نخبگان اين رشته‌ ها خود را براي مسابقات جهاني مهارت در سال 2015 کشور برزيل ، آماده مي‌‌کنند اظهار داشت:بي توجهي به نخبگان مهارتي باعث مي‌شود اين جوانان سيرصعودي را در ساير کشورها سپري کنند.وي ادامه داد: در بررسي ساختارها معمولاً با دو ساختار سلسله مراتبي و شبکه اي مواجه مي شويم که از مشخصات اصلي ساختار شبکه اي،
مي توان به انعطاف و سراسري بودن آن اشاره کرد همچنين اين ساختار، محدود به مکان و زمان نيست و هميشگي و آزاد است.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=162691
بستن   چاپ