آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • توجه به سينماي گيشه مانع توليد آثار ارزشي شده است

  • به جاي وقت گذاشتن براي ظواهر مطالعه مي کنم

  • مديريت و توليد در سينماي ما بيمار شده است

  • سينماي روشنفکري به شدت تاريک انديش و جاهلانه است

  • درام قوي و اخلاق گرايي بر پايه باورهاي اسلامي